برنامه نوزدهمين كنگره گياهپزشكي
 

محل: مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، تهران زمان: ۱۲-۹ مرداد ۱۳۸۹

برگزاركنندگان: انجمن حشره شناسي ايران، انجمن بيماري شناسي گياهي ايران، انجمن علوم علف هاي هرز ايران و مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

هيات رئيسه:دكتر علي رضواني (رئيس)- دكتر كاوه بنانج(دبير)- مهندس احمد پروين(خزانه دار)

آخرين زمان ارسال مقاله ۳۱/۱/۱۳۸۹، نحوه ارسال از طريق سايت كنگره و به صورت الكترونيكي بوده . و جزييات آن در فراخوان بعدي اعلام خواهد شد. حق ثبت نا م: ۵۰۰۰۰۰ ريال براي شركت كنندگان عادي و مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ريال براي دانشجويا ن است كه بايد به حساب شماره ۶۰۶۶۸ به نام انجمن حشره شناسي ايران نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيدبهشتي ( تهران) كد ۳۴۲۰ واريز گردد. اسكان: امكان اسكان به صورت خوابگاه دانشجويي مجردي بوده و هزينه ي آن براي هر نفر در هر شب۱۰۰۰۰۰ ريال درنظر گرفته شده است.

نحوه ارسال مقالات به نوزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران

۱۲ مرداد ۱۳۸۹ -۹

تهران - مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

بسمه تعالي

نوزدهمين كنگر ه ي گيا هپزشكي ايران توسط انجمن حشر هشناس ي

ايران، انجمن بيمار ي شناسي گياهي ايران و انجمن علوم عل ف هاي

هرز ايران با هدف تبادل اطلاعا ت و ارائ ه ي آخرين نتايج تحقيقات

علمي در زمين ه ي گيا هپزشكي از ۹ تا ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ در مؤسسه

تحقيقات گيا ه پزشكي كشور، تهرا ن، برگزار م يشو د. از كلي هي

علاقه مندان دعوت م ي گردد ضمن ثب ت نا م براي شركت در اين

كنگره، خلاصه مقالات مربوط به نتايج تحقيقات خود را كه در

زمينه هاي تخصصي گيا ه پزشكي شامل حشر هشناسي كشاورزي،

بيماري شناسي گياهي، علوم عل ف هاي هرز و ساير علوم وابسته

انجام داده اند به دبيرخانه كنگره ارسال نمايند.

دبيرخانه ي دائمي كنگره هاي گياه پزشكي ايران

۱۹۶۱۵- تهران، صندوق پستي ۳۳۱

(۰۲۱) ۰۲۱ ) و ۲۲۱۷۴۰۶۰ ) تلفكس: ۲۲۴۲۷۰۳۰

www.19thippc.ir : نشاني سايت

هيأت رئيسه:

دكتر علي رضواني (رئيس)

دكتركاوه بنانج (دبير)

مهندس احمد پروين (خزانه دار)

نحوه ي ارائه مقالات:

علاقه مندان م ي توانند نتاي ج تحقيقا ت خود را در زمين ه هاي فوق در

بخش سخنراني يا پوستر ارائه دهن د. خلاصه مقالات ارسالي بايد به

زبان هاي فارسي و انگليسي در يك صفحه هر كدام تا ۲۵۰ كلمه

تنظيم شده باش د. كلي هي خلاصه مقالات پذيرفته شده در كتاب

خلاصه مقالات نوزدهمين كنگر ه ي گيا ه پزشكي ايرا ن چاپ خواهد

شد.

كميته بررسي مقالات تنه ا راجع به پذيرش يا رد خلاصه

مقالات نظر خواهد داد و مقالات داراي اشكالات عمد هي

ويرايشي، عليرغ م داشت ن ارزش علمي، پذيرفته نخواهد ش د. متن

ارسالي به همان صورت كه ارايه م ي شو د چاپ خواهد شد، از

اين رو از نگارنده (گان) درخواست م ي گردد خلاصه مقال ه ي خود

را از نظر نگارش فارسي و انگليسي، با دقت كامل تدوين نمايند،

چون مسئوليت علمي و ويرايشي مطالب ارائه شده به عهد هي

نگارنده (گان) خواهد بود.

رعايت موارد زير براي پذيرش خلاصه مقالات الزامي است:

- خلاصه مقالات ارسالي بايد از غناي علمي برخوردار

بوده و دربرگيرند ه ي اهميت مو ضوع، رو ش ها و نتايج به

دست آمده از پژوهش باشد.

- خلاصه مقالات ارسالي نبايد در هماي ش ها و مجلات

علمي ديگر ارائه و يا چاپ شده باشد.

- لازم است نام فرد ارائه دهند ه ي سخنراني يا پوستر با

كشيدن خطي زير آن مشخص گردد.

- نشاني و پست الكترونيكي فرد ارائه دهند ه ي خلاصه

مقاله زير اسامي ذكر شود.

- ضروري است متن مقاله با نرم افزار 2003

رعايت حاشيه ۳ سانت ي متر از طرفين و ۳ سانتي متر از بالا

تهيه گرد د. در بخش single و پائين و فواصل سطر

فارسي خلاصه مقاله، قلم عنوا ن، ميترا سياه ۱۲ و در

صورت وجود كلمات انگليسي در عنوان فارسي ،

قلم اسامي ،Times New Roman Bold pt. 11

نگارندگان ميترا سياه پوينت ۱۰ ، آدرس ها ميترا ايتاليك

پوينت ۱۰ و قلم متن ميترا پوينت ۱۰ . در صور ت وجو د

Times New كلمه انگليسي در متن فارسي

استفاده گردد. ضروري است اسامي Roman pt. 9

علمي در متن خلاصه مقاله به صورت ايتاليك درج

گردن د. در بخش انگليسي خلاصه مقال ه، قلم عنوان

قلم اسامي ،Times New Roman Bold pt. 11

،Times New Roman Bold pt. نگارندگان 9

Times New Roman Italic pt. قلم آدرس ها 9

Times New Roman pt. و قل م متن انگليسي 9

انتخاب گردد.

خلاصه مقالات بايد به صورت الكترونيك از طريق

حداكثر تا آخر (www.19thippc.ir) سايت كنگره

فروردين ۱۳۸۹ به دبيرخانه ي دائمي كنگره ارسال شود. ارسال

مقالات از طريق دورنگار يا پست معمولي مورد قبول نخواهد

بود.

ابعاد پوست ر با عرض ۷۰ و طول ۱۰۰ سانت ي متر در نظر

گرفته شود كه بايد شامل عنوان مقاله، نام و نشاني نگارند ه

(گان)، چكيد ه ي فارسي و انگليسي، مقدم ه، مواد و رو شها،

نتايج، بحث و منابع مورد استفاده باش د. ارائ ه دهند هي پوستر ،

موظف به حضور در ساعات اعلام شده در محل نصب پوستر

خويش مي باشد.

چاپ مقالات پذيرفته شده منوط به وصول فرم ثب ت نا م

(اينترنتي) و پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد.

امكان بررسي مجدد خلاصه مقالات پذيرفته نشده

وجود ندارد.

علاوه بر ارايه مقالات كنگر ه، چند سمپوزيوم

تخصصي و بحث آزاد متناسب با موضوعات مقالات

ارسالي برگزار خواهد شد.

نحوه ي ثبت نام:

از علاق ه مندان ب ه شركت در كنگره درخواست م يشود فرم

را تكميل و ارسال (www.19thippc.ir) ثبت نام اينترنتي

نمايند. حق ثبت نام شركت در كنگر ه براي افراد عا دي مبلغ

۵۰۰۰۰۰ ريال و براي دانشجويان با ارائه گواهي اشتغال به

تحصيل ۲۵۰۰۰۰ ريال مي باشد.

دانشجوياني كه مايل به استفاده از تخفيف دانشجويي

هزينه ثبت نام كنگره هستن د، لازم اس ت گواهي دانشجويي

خود را به تأييد آموزش دانشكد ه مربوط ه رس انده و همراه

تصوير فيش واريز ي از طريق سايت كنگره يا به نشاني كنگر ه

ارسال نمايند.

امكانات اسكان در محل كنگره:

امكانات اسكان و خدمات رساني به صورت خوابگاه

دانشجويي مجردي بوده و تنها در اختيار ثب تنام كنندگان

محترم قرار خواهد گرفت. بنابراين به دليل محدوديت

امكانات رفاهي، متأسفانه پذيرش خانواده هاي محترم مقدور

نمي باشد. هزين ه ي اسك ان براي هر نفر در هر شب ۱۰۰۰۰۰

ريال در نظر گرفته شده است.

امكانات صرف غذا:

هزينه ي پذيرايي شرك ت كنندگان در كنگره براي صبحانه

۱۰۰۰۰ ريال، ناها ر ۴۰۰۰۰ ريال و شام ۳۰۰۰۰ ريال در نظر

گرفته شده اس ت. لطفًا موقع تكميل فرم ثبت نام اينترنتي تعداد

وعده هاي غذا در هر نوبت را در جدول غذايي كنگره

مشخص نمايند.

از شركت كنندگان تقاضا مي شود مبالغ مربوط به

هزينه هاي ثبت نام، اسكا ن و غذا را به صورت يكجا به حساب

جاري ۶۰۶۶۸ به نام انجمن حشر ه شناسي ايران نزد بانك

تجارت شعبه دانشگاه ش هيد بهشتي (تهران) كد ۳۴۲۰ ، واري ز

۸۹ از /۳/ نموده و تصوير فيش مربوط را حداكثر تا تاريخ ۳۱

- طريق سايت كنگره يا به نشاني تهران، صندوق پستي ۳۳۱

۱۹۶۱۵ ارسال دارند.

نشاني محل برگزاري كنگره:

تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يم ن، بالاتر از چهارراه

مقدس اردبيلي، مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور.

صندوق پستي : ۳۳۱-۱۹۶۱۵

|+| نوشته شده توسط سليمان قاسمي در دوشنبه ۱۲ بهمن۱۳۸۸  |
 
 
بالا